Category: армия

Category was added automatically. Read all entries about "армия".

ВЪСТАНИЕТО НА СПАРТАК

Горончаровский В.А.
Спартаковская война: восставшие рабы против римских легионов
СПб., Издательство Петербургское востоковедение, 2011, 176 с., с илл.
ISBN 978-5-85803-428-5
Цена: 140 руб.

Книга представляет собой всестороннее исследование событий, связанных с потрясшим всю Италию в 73—71 гг. до н. э. восстанием под руководством Спартака. На основе широкого круга источников автор подробно анализирует данные литературной традиции о восстании с точки зрения военно-политической ситуации того времени. Рассматриваются вопросы, связанные с организационной структурой, вооружением, стратегией и тактикой армии Спартака, а также те усовершенствования, которые он внес в усвоенное им римское военное искусство. В ряде случаев дается возможная реконструкция хода сражений и критическая оценка сил противоборствующих сторон.Издание хорошо иллюстрировано и адресовано самому широкому кругу читателей, интересующихся историей и военным делом античного мира.


РИМСКАТА РЕЛИГИЯ НА БАЛКАНИТЕ

Олег Александров
Pелигията в римската армия в провинция Долна Мизия (І-ІV в.)
Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново
ISBN: 9789545247392
първо издание, 2010 год.
меки корици, 460 стр.
Цена: 26,00 лв

Двуезично издание на български и английски език

Олег Александров е доктор по археология, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". Представената от автора монография е първи опит за цялостна характеристика на религията в римската армия в провинция Долна Мизия. В нея са събрани и анализирани историческите данни от всички известни до този момент посветителни надписи на лица с военна кариера от провинцията.
Направена е характеристика на култовете от официалния и неофициалния пантеон. Официалната религия в римската армия включва онези култове и обреди, които са задължителни за изпълнение от всеки войник. Военните обреди и церемонии са строго регламентирани и включват различни празници, паради, военни клетви и др. Неофициалната религия е свързана с личните религиозни представи и предпочитания на отделния войник. Характерно за нея е голямото разнообразие от култове, почитани извън военните лагери.

След детайлното разглеждане на изворовите данни в тяхната цялост са установени зависимостите при проникването и разпространението на многобройните култове. Изяснени са причините за по-голямото разпространение на едни култове и по-слабото на други. Определена е степента на тяхното влияние и значение. Посочена е степента на проникване на местната тракийска религия в религията на римската армия в провинцията. Формулирани са обобщаващи заключения за цялостната характеристика на религията в римската армия в провинцията. На основата на данните от посветителните надписи са проследени зависимостите между социалния произход, заеманата длъжност и предпочитания от военнослркещите култ. Направени са съществени заключения относно етническия състав на римската армия в провинция Долна Мизия в края на II в.— началото на III в.

"Религията в римската армия в провинция Долна Мизия I—IV век" е насочена към една много широка читателска аудитория, включваща както студенти и специалисти в областта на римската история и археология, така и всички, които проявяват интерес към историята на нашите земи в древността, не само от страната, но и от чужбина.