Category: животные

Category was added automatically. Read all entries about "животные".

ЕЛЕНЪТ В АГИОГРАФИЯТА

Йосиф Мороз
Вълшебният елен и светиите
Издателство: Световит
ISBN: 9549761770
първо издание, 2010 год.
меки корици, 292 стр.
Цена: 10,00 лв

Еленът в митологията на много народи по света притежава удивително многозначна, многофункционала и богата символика. Трудно е даже да се опишат само най-значителните прояви на елена в неговото взаимодействие с човека, другите животни и природата. Ето защо, за да се изясни изследването на крайно сложната по многообразието си функция на образа на елена, в предлагания труд се поставя акцент преди всичко на неговото митологично значение в различни традиции. Това се има предвид при отчитането на биологичните особености, обезпечаващи на този вид особено положение сред копитните животни. Преди всичко става дума за такъв ярък признак на елена като неговите рога, възприемани от древните като символ на слънцето, луната, световното дърво, съответно и като апотеоз на растителната сила на природата, предполагаща приспособяемост към средата за обитаване, към нейното активно усвояване, а така също скорост, бързина и социална йерархия. Оттук получават обяснения и символични значения, свързани в различните митопоетични традиции за елените (лосове, изюбри, марали, антилопи, газели и т.н.). Но особено показателни са примерите, съставящи корпуса на най-тесните паралели към мотива за метаморфозите на елена, когато най-разнообразните негови превъплъщения се свързват, като - започне от духовете на природата до Върховного божество. Чрез него и с цялата схема на взаимоотношения елена в различните му антропоморфни или зооморфни прояви с човека и природата.