Category: политика

Category was added automatically. Read all entries about "политика".

СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ КРЪСТОВЕ

Автор: Людмила Дончева-Петкова
Средновековни кръстове-енколпиони от България
Издателство: Национален археологически институт и музей - БАН
ISBN: 9789543223855
първо издание, 2011 год.
твърди корици, 758 стр.
Цена: 15,00 лв

През 1973 г. при разкопки на западната стена на каменната крепост на първата българска столица Плиска проф. д.и.н. Людмила Дончева-Петкова открива троен реликвиарен нагръден кръст - два златни и дървен, поставени един в друг. Златните кръстове са изпълнени със сцени от Христовите празници, предадени с миниатюрна резба и ниело в хронологичен ред. Работата й с този придобил вече световна известност паметник я насочва към изследване на различни нагръдни кръстове. Повече от 30 години тя издирва, събира, анализира кръстове-енколпиони, намерени в столиците Плиска, Преслав, Велико Търново, в редица градове, крепости, села, духовни центрове и некрополи. Техният брой е над 1350.

В книгата са засегнати въпроси за възникването на кръстовете, за тяхната символика и функции. Направена е прецизна класификация, като кръстовете са разделени по материал, форма, начин на изработване, иконография. Датирането на този богат материал е резултат на аналогии с многобройни паметници на изкуството, нумизматиката и сфрагистиката, но преди всичко се дължи на кръстове, открити в ясен археологически контекст. Разгледани са начините на направа - материали, технологии, ателиетата, иконографският репертоар, композициите и стиловите особености, орнаментите и надписите.

Изследването показва, че на фона на забележителните паметници на средновековната металопластика художествената стойност на повечето нагръдни кръстове не е голяма, но това не намалява научното им значение. Независимо от произхода - константинополските ателиета, източните провинции на Византия, византийските центрове в Северното Черноморие, средновековна Русия и със сигурност средновековна България, откриването на тези предмети в нашите земи ги свързва с българската средновековна култура, защото те са доказателство за връзки и влияния не само в областта на духовния, но и на политическия и културния живот.

БИОГРАФИЯ НА ГРАФ ИГНАТИЕВ

Автор В. М. Хевролина
Название Николай Павлович Игнатьев
Год выпуска 2009
Издатель Квадрига
ISBN 978-5-904162-05-4
Формат (размер) 60x90/16
Объем 392
Тип переплета твердый
Тираж 1000
Купить книгу OZON (685 р.)

Граф Николай Павлович Игнатьев занимает особое место среди российских дипломатов XIX века. С его именем связано заключение важнейших международных договоров - Пекинского (I860) и Сан-Стефанского (1878), присоединение Приамурья и Приморья к России, освобождение Болгарии от османского ига, приобретение независимости Сербией, Черногорией и Румынией. Находясь длительное время на высоких постах, Игнатьев выражал взгляды "национальной" партии правящих кругов, стремившейся восстановить могущество России и укрепить авторитет самодержавия. Переоценка им возможностей страны предопределила его уход с дипломатической арены. Не имело успеха и пребывание на посту министра внутренних дел, куда он был назначен с целью ликвидации революционного движения и установления порядка в стране: попытка сочетать консерватизм и либерализм во внутренней политике вызвала противодействие крайних реакционеров окружения Александра III. В возрасте пятидесяти лет Игнатьев оказался невостребованным. Автор характеризует Игнатьева-дипломата, его убеждения, личные качества, семейную жизнь, привлекая широкий круг источников: служебных записок, донесений, личных документов - его обширных воспоминаний, писем; мемуары современников. Сочетание официальных и личных документов дало возможность автору представить роль выдающегося российского дипломата в новом свете - патриота, стремящегося вывести Россию на достойное место в ряду европейских государств, человека со всеми своими достоинствами и заблуждениями.


ДРЕВНА АРАБИЯ

История и култура на древна Арабия
Автор: Павел Павлович
Издателство: Галеон
Народност: българска
ISBN: 954979007Х
трето издание, 2008 год.
меки корици, 260 стр.
Цена: 15,00 лв
http://www.knigabg.com/index.php?page=book&id=15848
.
Интересът към основанията и главните принципи на арабо-мюсюлманската култура се засилва напоследък, подклаждан от наболялата проблематика на отношенията Изток-Запад. В опита си да моделира източното общество по свой образец Западът е изправен пред едно от най-масивните културно-исторически предизвикателства на съвременната епоха, което рефлектира върху самия него и се превръща в криза на културната му идентичност, В контекста на това предизвикателство предстои да бъде даден отговор на мъчителни въпроси, които засягат на първо място темата за универсализма не ценностите, произхождащи от на пръв поглед общовалидни категории, като индивидуалната свобода, политическия плурализъм и икономическия либерализъм. Дали източните общества споделят тези ценности и до каква степен са готови да ги приемат като основа за изграждане на „нов световен ред", в който отношенията между народите да се регулират от общи критерии? Кои са причините мюсюлманите да възприемат съвременната политика на Запада като агресия, която застрашава преди.всичко устоите на културната им идентичност? На какво се дължи радикализмът на отхвърлянето и защо ответната реакция често се въплъщава в твърде разрушителни форми?
Отговор на тези въпроси може да се намери само чрез задълбочено вглеждане в типологичните особености на арабо-мюсюлманската култура, които предпоставят нейните нагласи в отношенията с останалия свят и начина, по който тя възприема всяко действие, чието влияние попада в нейното поле. Ето защо явления като джихад, верски фундаментализъм и политически радикализъм трябва да бъдат разглеждани не само в повърхностния контекст на медийната актуалност, но и чрез надзъртане в дълбините на историята - там, където преди повече от тринадесет столетия се заражда ислямският културен феномен.

Павел Павлович