Category: психология

Category was added automatically. Read all entries about "психология".

ПСИХОЛОГИЯТА ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА

Етюди по история на античната психология
Автор: Мариана Няголова, Димитър Василев
Издателство: Ивис
ISBN: 9789548387309
първо издание, 2009 год.
меки корици, 156 стр.
Цена: 9,00 лв

ПРЕДГОВОР

Настоящото издание има за цел да привлече вниманието на читателя към историята на психологическите възгледи през Античността и по-конкретно: да въведе изучаващите дисциплината "история на психологията" в тази много интересна, но и достатъчно сложна проблематика.

То не представлява съвсем разгърната и подробна история на психологията през разглежданата епоха, нито се стреми да дублира изложението на курсовете по история на античната философия. Съобразено е преди всичко с обема и темите на материала, включени в "Учебната програма по история на психологията" за студентите от специалност "Психология" на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Авторите са се постарали да проследят историческата еволюция на психологическата мисъл, да посочат специфичните й тенденции, да разкрият връзката на психологическите учения с общофилософските теории и направления, както и с цялостното културно-историческо развитие на обществото през Античността.

Използвани са съвременни преводи на оригиналните съчинения и на фрагменти от тях. Там, където не е било възможно да се използват авторови текстове, са цитирани съвременни преводи на историко-философските произведения и коментари на по-късни автори като Диоген Лаерций, Секст Емпирик и др. Отдадено е нужното внимание не само на съвременните критически публикации, но и на онези от тях, реализирани през XIX век - времето на фундаментално изследване на античната психология.

Представеното изложение е направено на основата на самостоятелни и съвместни разработки. Доцент Димитър Василев е автор на глава първа, както и на първи, втори и трети параграф от глава трета. Мариана Няголова е автор на глава четвърта и пета, както и на параграф първи, втори и трети от глава шеста. Глава втора, параграф четвърти от глава трета и параграф четвърти от шеста глава са написани съвместно от двамата автори.


НОВ ТЪРНОВСКИ СБОРНИК

Философски и психологически идеи
Съставител: Евлоги Данков
Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново
Народност: българска
ISBN: 9789545246555
първо издание, 2008 год.
меки корици, 204 стр.
Цена: 8,00 лв

Съдържание:

Прод. Вихрен Бузов. За търсенията на младите търновски философи и психолози.
предговор. Евлоги Данков. Идеите на философията и психологията като две взаимосвързани науки за човека.
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ЛОВААИЗАЦИОННИ ИДЕИ И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ
Цветинка Цолова. Идейни традиции и проблеми на съвременната българска философия.
Десислава Славова. Националната идентичност в условията на глобализация.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
МЕТАФИЗИКАТА НА ИСИХАЗМА И БЪЛГАРСКАТА ИДЕЯ.
Васил Василев. Неоплатонизмът на Дионисий (Псевдо)
Ареопагит и Любомъдрието като съзерцателна философия на Търновския исихазъм.
Димчо Апостолов. Взаимоотношението между философията и религията с оглед онтологията на исихазма. Метафизични идеи за богослови.
Кирил Милчев. Иконология на буквите.
Недялко Ташев. Двойствеността между Държава и Църква в Православието.
Милен Маринов. Някои идейни аспекти на Адити в Риг-веда.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ЕВРИСТИЧНИ ИДЕИ НА СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ
Велислава Чавдарова. Към въпроса за концептуализирането на националната идентичност и националната идентификация в социалната психология.
Пресиян Бургов. Аспекти на когнитивния дисонанс и Аз-концепцията.
Илонка Иванова. Власт, политика и етнос по пътя към глобалното общество.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Марияня Пенчева, Деница Узунова. ФИЛОСОФСКИТЕ ИДЕИ В ИЗДАТЕЛСКА ТА ПОРЕДИЦА БИБЛИОТЕКА ДИОГЕН" НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Послеслов. Евлоги Данков. Евристичното отношение на философските идеи към основните принципи на психологичните науки.