Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ КРЪСТОВЕ

Автор: Людмила Дончева-Петкова
Средновековни кръстове-енколпиони от България
Издателство: Национален археологически институт и музей - БАН
ISBN: 9789543223855
първо издание, 2011 год.
твърди корици, 758 стр.
Цена: 15,00 лв

През 1973 г. при разкопки на западната стена на каменната крепост на първата българска столица Плиска проф. д.и.н. Людмила Дончева-Петкова открива троен реликвиарен нагръден кръст - два златни и дървен, поставени един в друг. Златните кръстове са изпълнени със сцени от Христовите празници, предадени с миниатюрна резба и ниело в хронологичен ред. Работата й с този придобил вече световна известност паметник я насочва към изследване на различни нагръдни кръстове. Повече от 30 години тя издирва, събира, анализира кръстове-енколпиони, намерени в столиците Плиска, Преслав, Велико Търново, в редица градове, крепости, села, духовни центрове и некрополи. Техният брой е над 1350.

В книгата са засегнати въпроси за възникването на кръстовете, за тяхната символика и функции. Направена е прецизна класификация, като кръстовете са разделени по материал, форма, начин на изработване, иконография. Датирането на този богат материал е резултат на аналогии с многобройни паметници на изкуството, нумизматиката и сфрагистиката, но преди всичко се дължи на кръстове, открити в ясен археологически контекст. Разгледани са начините на направа - материали, технологии, ателиетата, иконографският репертоар, композициите и стиловите особености, орнаментите и надписите.

Изследването показва, че на фона на забележителните паметници на средновековната металопластика художествената стойност на повечето нагръдни кръстове не е голяма, но това не намалява научното им значение. Независимо от произхода - константинополските ателиета, източните провинции на Византия, византийските центрове в Северното Черноморие, средновековна Русия и със сигурност средновековна България, откриването на тези предмети в нашите земи ги свързва с българската средновековна култура, защото те са доказателство за връзки и влияния не само в областта на духовния, но и на политическия и културния живот.

ПРЕИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОТЕСТАНТСКА БИБЛИЯ

Библия в комплект с монография „История, значение и сила на Цариградската българска библия от 1781 г.”
Издателство: Виделина
ISBN: 9548925648
първо издание, 2011 год.
твърди корици, 1106 стр.
Цена: 33,00 лв

Настоящото издание:
— Като библейска версия представлява фотокопие на Виенското издание на Библията на български език от 1885 година.
— Като историческа архивна ценност и уникат е репродукция на личната Библия на Учителя с бележките и знаците, направени от него върху страниците й, изложени и описани във втория раздел на приложението.
— Като Божествено словесно послание е безценно помагало за всеки вярващ и прилагащ Божиите закони (без разлика от църковна и религиозна принадлежност), тъй като отразява въздействието и силата на езиковия превод, разгледани в монографията на Петър А. Вангелов „История, значение и сила на Цариградската Българска Библия", понастоящем отпечатана като отделно издание.
— Като общочовешки културен феномен и носител на хуманни послания е важен ориентир за цялото човечество. Тяхната роля и значение в Библията са разгледани в първия раздел на приложението.

На вниманието на читателите е едно от най-сполучливите и точни издания на Библията. Достойнствата на този превод се пораждат от сравнително автентичния брой ползвани източници (издания и ръкописи на Стария и Новия Завет), от силата на интуицията в стремежа към висока езикова вярност и истинност на превода (при подбора на формулировки) и от богатството на езикови форми (старобългарски и новобългарски), които най-точно предават съдържанието и смисъла на Свещения текст. И днес новобългарският превод от 1871 г. в много отношения превъзхожда най-съвременната международна версия на Библията - „NIV" (New International Version - Нова Международна Версия), създавана в продължение на 13 години (1965-1978) от над 100 учени от цял свят, работещи с най-добрите еврейски, арамейски и гръцки текстове...


ИДИЛИИТЕ НА ТЕОКРИТ

Теокрит
Идилии
Издателство: ИК Аля
Преводач: Тодор Йорданов Тончев
ISBN: 9789548456553
първо издание, 2011 год.
меки корици, 104 стр.
Цена: 10,00 лв

Теокрит е автор от епохата на елинизма, чието име се свързва най-вече с идилията. Много изследователи на античността сочат именно него като родоначалник на този поетичен жанр. От така фрагментарно достигналата до нас елинистична литература, Теокрит се оказва един от най-добре запазените, а поради това и един от най-видните нейни представители. Естествено, няма основание да се дават категорични оценки единствено според количеството на запазените текстове. Но анализът на Теокритовите творби, и особено фактът, че именно благодарение на него можем да разглеждаме идилията като самостоятелен жанр, открояват неговата значимост в контекста на историята на старогръцката литература и оправдават изследователския и преводаческия интерес към съчиненията му.

Първо преводно издание на идилиите на Теокрит и на български език, обхваща, за съжаление, само половината от достигналите до нас. За щастие в тази първа половина, според традиционната им номерация, откриваме текстове, представителни за различните типове идилии. Така че предлаганото издание дава реална възможност да добием доста пълна представа както за стила на Теокрит, така и за генезиса и типовото разнообразие на този античен литературен жанр, включително и за различните жанрови вариации (а дори и експерименти), до които той е можел или се е налагало да прибягва в онези далечни времена.

За живота на Теокрит има малко, при това разминаващи се сведения. Най-вероятно той живее и твори през първата половина на III в. пр. Хр. Версиите за родното му място са поне две - Сиракуза и остров Кос (от Южните Споради). На Кос, дори и да не с родом оттам, той със сигурност прекарва немалко време. Пребивава и в Египет (Александрия). Това са навярно местата, където той е създал повечето от своите творби. И трите топоса - Сицилия, Кос, Александрия - са сцена на действието в някои от неговите идилии. Връзката му със Сицилия също не може да бъде оспорена. Тя е изключително важна за разбирането на идилията -не само заради местния дорийски диалект на повечето Теокритови творби, но и заради факта, че със Сицилия са свързани и двата несъмнени модела на Теокрит при създаването на идилията. Това са фолклорните пастирски надпявания, характерни за Сицилия като земеделска област, и литературният мим, чийто създател и основен представител е сицилийският автор Софрои (V в. пр. Хр.). На тези два жанрови модела ще се спрем и нататък,

Освен 30-те идилии, на Теокрит се приписват почти толкова на брой епиграми, фигурното стихотворение "Овчарска свирка" (със спорно авторство) и няколко малки фрагмента от други поетични творби. Предполага се, че докато е бил жив, Теокрит не е издал произведенията си. Те са съхранени основно в буколическата антология на филолога Артемидор от Tape, съставена през I в. пр. Хр. Като буколически поети се определят още Мосх и Бион от II в. пр. Хр., но запазеното от тях в този жанр е твърди незначително. Затова влиянието на Теокрит можем да открием реално едва в Рим - достатъчно е да споменем името на Вергилий като негов най-известен последовател.


ШОПЕНХАУЕР И ИЗКУСТВОТО НА СПОРА

Артур Шопенхауер
Изкуството винаги да бъдеш прав. Еристична диалектика
Издателство: Пулсио
Преводач: Денис Коробко
ISBN: 9789549490312
първо издание, 2010 год.
меки корици, 128 стр.
Цена: 3,80 лв

Еристичната диалектика е изкуството да водиш спор и то по такъв начин, че винаги да бъдеш прав, per fas et nefas (когато имаш право и когато нямаш). В крайна сметка човек може „обективно" да има право, дори когато в очите на околните, а често и в собствените си очи няма право.

БЪЛГАРСКИ БЛАГОСЛОВИИ И КЛЕТВИ

Лилия Крумова-Цветкова
Български благословии, пожелания и клетви – част от националната самобитност и културно наследство
Издателство: ЕМАС
ISBN: 9789543571994
първо издание, 2010 год.
твърди корици, 448 стр.
Цена: 25,00 лв

Книгата е посветена на благословиите, пожеланията и клетвите от традиционната българска култура. Основната част от материала, включен и подложен на анализ в изданието, е ексцерпиран от сборници с народни умотворения от края на XIX век.

В първата част, чрез комплексното използване на подходи и методи на нови направления в лингвистиката - лингвокултурологията, етнолингвистиката, когнитивистиката и прагматиката, се изследват семантичните, формално-структурните и прагматичните особености на тези словесни произведения. Представя се тяхното лексикално богатство и богата образност.
Благословиите, пожеланията и клетвите са извор и на културна информация. В тях се оглеждат различни пластове от народната култура на българите - от митологичните и традиционно-народните до православно-християнските. Ето защо една от задачите на анализа им е да се разкрият съдържащите се в тях етноспецифични културни факти, които представят картината на света на българина през вековете.

Втората част представлява Речник на благословиите, пожеланията и клетвите, който включва 883 благословии и пожелания и 2529 клетви.

Книгата би могла да бъде полезна на изследователи, студенти, ученици и на всички, които се интересуват от богатството на българския език, традиция и култура.


СБОРНИК ЗА СТЕФАН СМЯДОВСКИ

Филология. История. Изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн. Стефан Смядовски
Издателство: Валентин Траянов
ISBN: 9789549928495
първо издание, 2010 год.
меки корици, 288 стр.
Цена: 8,00 лв

Съдържание

Vor allen Dingen Erweiterung der Grenzen der Wissenschaft, ohne dieses ist alles nichts {Елка Бакалова, предговор) .
Библиография на трудовете на Стефан Смядовски
Васил Райнов - В търсене на традициите и подобията в българската епиграфска практика и в интерпретациите на шрифта
Татяна Славова - Титулът сампсис в средновековна България
Анисава Милтенова - Едно непроучено съчинение за „последните времена" в руската ръкописна традиция и неговият произход
Бойка Мирчева - За някои библейски цитати в славянския превод на житието на св. Еразъм Охридски (Формийски)
Явор Милтенов - Две приписки от ръкопис Sin. slav. 20/N
Елка Мирчева - Старо и ново в състава на Зайковския требник или някои бележки върху формирането на един среднобългарски ръкопис от първата половина на XIV век
Марияна Цибранска-Костова - Славянски приноси в църковноправната терминология
на Средновековието
Мария Райкова - Към историята на номоканоничните текстове на Балканите - ръкопис № 330 от сбирката на Румънската академия на науките
Лидия Стефова - Една рядка дума в Житието на св. Иван Рилски от Патриарх Евтимий
Ваня Мичева - Към характеристиката на езика на новобългарските дамаскини
Георги Митринов - Название гергъдскийа за месец ноември в родопските говори
Иван Билярски - Озия, цар от изтока
Коста Хаджиев - Надгробни и възпоменателни надписи от средновековния град Червен
Димо Чешмеджиев - Няколко бележки за старата църква „Св. Петка" в Пловдив
Елка Бакалова - Стенописни надписи върху свитъци: комуникативни аспекти и източници
Nicoletta Isar - With silent lips: Sacred prayers in Byzantine ekphraseis and other text(iles)
Бисерка Пенкова - Образите на старозаветните жени в стенописите на църквата „Св. ап. Петър и Павел” във Велико Търново
Георги Геров - Пишещите Отци на Църквата и премъдростта
Иванка Гергова, Зографът като писател и читател


РЕЧНИК-ИНДЕКС НА АВВА ДОРОТЕЙ

Камен Димитров
Речник-индекс на словата на авва Доротей
Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново
ISBN: 9789545247279
първо издание, 2010 год.
меки корици, 415 стр.
Цена: 25,00 лв

По ръкопис 1054 от сбирката на М.П. Погодин

За голямото влияние на този църковен писател върху духовния живот на средновековна България говори фактът, че неговите слова и поучения са широко разпространени в два превода. Първият от тях се смята за руски и е представен по преписи Чуд. № 164, ГИМ и Яцимирски № 53 (Hamiltоn 381), Берлинска държавна библиотека, а вторият, безспорно среднобългарски, е разпространен в голям брой влахо-молдовски, руски и сръбски преписи. Най-ранният препис, представящ среднобългарския превод, е ръкопис 1054 от сбирката на М. П. Погодин (Пог. 1054), РНБ, ХІV-ХV в., двуюсов, двуеров, търновски правопис (съдържа Лествицата на Йоан Лествичник и слова на авва Доротей с добавки).


КОНЕТЕ В БЪЛГАРСКАТА СЪДБА

Похвално слово за коня
Автор: Гатя Симеонова
Издателство: Изток-Запад
ISBN: 9789543215942
първо издание, 2010 год.
меки корици, 226 стр.
Цена: 10,00 лв

Съдържание:

Конете на траките
Конят в живота на древните българи
Имник/миник – метаморфози на лексемата
Конете и българина в по ново време
Кон/конник – евразийски измерения на виртуалният образ
Дискусионен послеслов


ЗЛАТНИТЕ ПРЪСТЕНИ-ПЕЧАТИ ОТ БЪЛГАРИЯ (ХІІ-ХІV В.)

Константин Тотев
Златни пръстени-печати от времето на Второто българско царство 1185-1396
Издателство: Фабер
ISBN: 9789544002084
първо издание, 2010 год.
твърди корици, 174 стр.
Цена: 33,00 лв

Двуезично издание на български и английски език. Преводач на английски: архим. доц. д-р Павел Стефанов

Ст.н.с, д-р КОНСТАНТИН ТОТЕВ работи от 1980 г. в Националния Археологическия институт с музей при Българска Академия на Науките. Дългогодишен участник е в археологическите проучвания на старите български столици Плиска, Преслав и Велико Търново и техните околности. През 1989 г. защитава докторска дисертация в Института по изкуствознание на тема: „Византийски стеатитови икони от България". Автор е на близо 200 научни публикации, посветени на средновековната култура и изкуство, отпечатани в специализирани издания у нас и в чужбина, Античная древность и Средние века, Проблеми на изкуството, Археология, Изкуство, Старобългаристика, Старобългарска литература, Исторически преглед и др.


Prof. Dr. KONSTANTIN TOTEV has been working since 1980 at the National Instittute and Museum of Archaeology of the Bulgarian Academy of Sciences. He has participated for many years in the archaeological excavations of the Old Bulgarian capitals Pliska, Preslav and Veliko Turnovo and their vicinity. In 1989 he defended a PhD dissertation at the Institute of Art Studies on the topic “Byzantine Steatite Icons from Bulgaria”. Totev has penned around 200 scientific articles devoted to mediaeval culture and arts and published in specialized journals in Bulgaria and abroad, such as Cahiers archeologiques, Dumbarton Oaks Paper, Byzantinoslavica, Vizantiiski vremennik, Antichnaia drevnost i Srednie veka, Problemi na izkustvoto, Archaeologia, Izkustvo, Starobulgaristika, Starobulgarska literature, Istoricheski pregled etc.


СЛАВЯНИТЕ НА БАЛКАНИТЕ (VІ-VІІ В.)

Флорин Курта
Създаването на славяните: История и археология на Долнодунавския регион ок. 500–700 г.
Издателство: УИ „Св. Климент Охридски”
Преводач: Цветелин Степанов
ISBN: 9789540727813
първо издание, 2009 год.
меки корици, 448 стр.
Цена: 19,90 лв

Проф. Флорин Курта е преподавател по средновековна история и археология в Университета на Флорида, САЩ. Специализира археология, нумизматика и ранносредновековна история на Югоизточна и Източна Европа. Книгата му „Създаването на славяните: история и археология на Долнодунавския регион, ок. 500-700", издадена през 2001 г. от Cambridge Univursiti Pres, получава специалната награда „Хърбърт Бакстър Адамс" на Американската асоциация за история през 2002 г. Курта е автор и на монографията „Югоизточна Европа през средните векове, ок. 500-1250" издадена през 2006 г. отново от Cambridge Univursiti Pres, и съставител на три тома: „Източна и Централна Източна Европа през Ранното средновековие" , „Граници, бариери и етногенеза: граници през Късната античност и Ранното средновековие" и Другата Европа през Средните векове: авари, българи, хазари и кумани"