Category: философия

Category was added automatically. Read all entries about "философия".

СБОРНИК ЗА ГЕОРГИ ПОПОВ

ПЯНИЕ МАЛО ГЕОРГИЮ. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов
Издателство: Боян Пенев
ISBN: 9789549153880
първо издание, 2010 год.
меки корици, 660 стр.
Цена: 28,00 лв

СЪДЪРЖАНИЕ

Анатолий ТУРИЛОВ: Открытие как научная судьба
Библиография на проф. дфн Георги ПОПОВ
Красимир СТАНЧЕВ: Приносът на Георги Попов за изследването на старобългарската и старославянската поезия
Krassimir STANTCHEV: I contributi di Georgi Popov nello studio della poesia anticobulgara e anticoslava
Roland MARTI: Horizontal und vertikal: Akrostichis in der Friihzeit des slavischen Schrifttums
Роланд МАРТИ: Хоризонтално и вертикално: акростихът в най-ранната славянска писменост
Вадим КРЬICЬКО: Копнѥмь словесъ тн: К реконструкции древнейшего канона Кириллу Философу
Vadim KRYSKO: With the Spear of Thy Words: On Reconstruction of the Oldest Canon for Cyril the Philosopher
L`ubor MATEJKO: К вопросу об образце Канона св. архангелу Михаилу Константина Преславского
L`uborMATEJKO: On Presumable Models of Constantine`s Canon for Michael the Archangel
Регина КОЙЧЕВА: Символният ред на гласовете в трио дните цикли канони
Regina Koycheva: The Symbolic Order of the Modes in the Triodion Canon Cycles
Евгений Верещагин: Новые наблюдения над древнейшим текстом богослужебного последования св. Георгию Победоносцу
Evgenij Verescagin: Die gottesdienstliche Akolutie dem hl. Georg dem Tropaiophoros: neue Einsichte
Мария ЙОВЧЕВА: Службите за празника на св. Георги на 26 ноември в южнославянските минеи
Mariya Yovcheva: The Offices for the Celebration of St. George on the 26th of November in South Slavonic Festal Menaia
Искра ХРИСТОВА-ШОМОВА: Новгородските минеи и Зографският миней № 53 (1.е.7).
Iskra Hristova-Shomova: The Novgorod Menaia and the Zograph MenaionNo. 53 (I.e.7)
Бойка Мирчева: За историческите свидетелства в славянската служба за св. Еразъм Охридски (Формийски)
Boyka MlRCHEVA: On the Historical Evidence in the Slavonic Office for St. Erasmus of Ochrid (of Formia)
Румяна Павлова: Химнографска прослава на източнославянските светци Борис-Роман и Глеб-Давид в писмеността на южните православни славяни
Rumyana Pavlova: Hymnographische Verehrung der ostslavischen Heiligen Boris-Roman und Gleb-David im Schrifttum der orthodoxen Südslaven
Роман КРИВКО: Византийский песнописец Георгий в свете славянских данных
Roman Krivko: Byzantine Hymnographer Georgios in the Light of Slavonic Data
Tinatin CHRONZ: „Kranken, Heiland, gewähre Unversehrtheit”: Ein georgischer Krankenkanon und seine griechische Vorlage
Тинатин Кронц: „Больным, Спасе, подай цельбу": Грузинский канон за больного и его греческий оригинал
Dagmar CHRISTIANS: Topoi in liturgischen Hymnen zu Ehren heiliger Monche
Дагмар Кристи дне: Топосы в литургических песнопениях преподобным
Лилjана МАКАРИJOСКА: Кон лексиката на македонските химнографски текстови
Liljana Makaruoska: On the Vocabulary of the Hymnographic Texts from Macedonian Redaction
Емилија Црвенковска: Влогот на триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика
Emilija Crvenkovska: The Triodion`s Contribution to the Enrichment of the Church Slavonic Lexis
Ценка Досева: Из лексиката на ранната славянска химнография (названия за облекло)
Tsenka DOSEVA: The Vocabulary of Early Slavonic Hymnography (Names of Clothes)
Константинос НИХОРИТИС: Нов препис от Службата за св. Арсений Сръбски (Ръкопис 2-55 от Великата лавра, XV в.)
Konstantinos Nichoritis: New Copy of the Office for St. Arsenije of Serbia (MS Z-55, Great Laura Monastery, Mt Athos, 15th century)
Александър НАУМОВ: Харковският митрополит Никодим като автор на служби (Принос към историята на съвременното църковнославянско творчество)
Aleksander NAUMOW: The Metropolite of Kharkov Nikodim as an Author of Offices
Стефано ПАРЕНТИ: Върху историята на ексапостилария
Stefano PARENTi: Toward the History of the Exaposteilarion
Иоаннис ТАРНАНИДИС: К проблематике включения новооткрытых отрывков древнего славянского Евхология (Синай 1975) в известный Euchologium Sinaiticum
Ioannis Tarnanidis: Problems of Integrating the Newly Found Fragments of the Old Slavonic Euchologium (Sinai 1975) in the Euchologium Sinaiticum
Аделина Ангушева-Тиханова, Мери-Алън Джонсън, Маргарет ДИМИТРОВА: Атонската редакция на библейските перикопи и Словото на Кирил Александрийски за пророк Даниил в творбата на Цамблак за тримата отроци в пещта и Даниил
Adelina Angusheva-Tihanov, Mary-Allen Johnson, Margaret Dimitrova: The Athonite Redaction of the Old Testament Lections and the Homily on the Prophet Daniel by Cyril of Alexandria in Gregory Camblak`s Homily on the Three Youths in the Furnace and Daniel
Татьяна ПЕНТКОВСКАЯ: Толковое Евангелие Феофилакта Болгарского и Чудовская редакция Нового Завета
Tatyana PENTKOVSKAYA: The Slavonic Gospel Translation with Commentaries by Theophylactus of Ochrid and the Chudov Redaction of the New Testament
Анатолий ТУРИЛОВ: К изучению южнославянской рукописной традиции Прогласа Константина Философа
Anatolij TURILOV: Studying South Slavonic Manuscript Tradition of the Proglas by Constantine the Philosopher
Уилям Р. ФЕДЕР: Преслушвайки една похвала
William VEDER: Auscultating an еulogy


СБОРНИК ЗА ВАСИЛКА ТЪПКОВА

Omnia vincit amor: Юбилеен сборник на НГДЕК в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова
Съставители: Веселина Вачкова, Цветелин Степанов
Издателство: УИ „Св. Климент Охридски”
ISBN: 9789540728506
първо издание, 2008 год.
твърди корици, 688 стр.
Цена: 30,00 лв

Съдържание:

1. Spectrum culture et philosophie/ Култура и философия
Цветелин Степанов, "Степната империя" и женската другост през VІ-ІХ в.
Георги Казаков, Римските трофеи на християнството: церемониал и урбанизация в ранен Константинопол
Веселина Вачкова, Ролята на Константинопол в легитимирането на Карловата (Западната) империя
Емилия Карабоева, Напред към миналото
Орлин Йорданов, Проблемът за грехопадението от гледна точка на терминологичната триада "същност-сила-енергия"
Валери Валериев, Престъплението и наказанието - правни и богословски аспекти
Христо Тодоров, "Как е светът, е напълно безразлично за висшето. Бог не се открива в света" (Лудвиг Витгенщайн)

2. Spatium historiae/История
Маргарит Дамянов, Бележки за развитието на Одесос и околностите му до ранноелинистическата епоха
Николай Гочев, Плутарх, "Алкивиад", 17
Александър Мошев, За хунското присъствие на Балканите
Методий Рождественский, Етосът на номадския воин в ранното Средновековие
Теодор Димитров, Стратегия на оцеляването. Наблюдения върху развитието на ромейската политическа теория в епохата на Ираклий
Теодора Борисова, Българското народностно име в представите на западна Европа (във връзка с богомилите)
Герасим Петрински, статията е на гръцки език
Александър Николов, Византия и ромеите през погледа на Рамон Лул
Васил Нинов, Към въпроса за "клановото управление" на Комнините
Люба Илиева, Пространното житие на св. Климент Охридски и проблемът за българо-византийския културен синтез
Митко Делев, Кой превзе Константинопол?
Калоян Андонов, Военното дело и войската на българите в представите на Жофроа дьо Вилардуен, Робер дьо Клари и Анри дьо Валансиен
Владимир Ангелов, Лаоник Халкокондил - един от последните историци на Византия (Laonici Chalcocondylae Historiarum demonstrationes I, II, V)

3. Spatium litterarum/ Литература и филология
Силвия Бакърджиева, Плиний Млади: Carmen Christo quasi Deo: химн или псалм?
Димитър Илиев, Троя в четири епиграми
Калоян Каменов, Деница Колева (ред. Гергана Николова), Beda Venerabuis Histona ecclesiastica gentis anglorum, (lib. I, cap. XXII-XXXIII, lib. II, cap. XVII-XIX)
Беда Преподобни. Църковна история на английския народ (кн. I, гл. XXII-XXXIII, кн. II, гл. XVII-XIX)
Петър Евтимов, Theophanes Continuatus, Chronographia, liber 4/ Продължителят на Теофан Изповедник, Хронография, кн. 4
Петьо Ангелов, Реконструкция и превод на Aegyptica на Манетон
Манол Глишев, "Беоулф" І-ХХІ. Превод и коментар
Гергана Николова, Абецедарната структура в средновековната латинска поезия: пет нравствено-поучителни абецедара от ІХ-Х в.
Ваня Николова, Времената в преводната историческа проза. Сегашно време за предаване на минали действия
Маргарет Димитрова, Житието на св. Димитър от Дамаскин Студит в два късни дамаскинарски сборника
Анета Иванова, Приказка за спасението на света


НОВ ТЪРНОВСКИ СБОРНИК

Философски и психологически идеи
Съставител: Евлоги Данков
Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново
Народност: българска
ISBN: 9789545246555
първо издание, 2008 год.
меки корици, 204 стр.
Цена: 8,00 лв

Съдържание:

Прод. Вихрен Бузов. За търсенията на младите търновски философи и психолози.
предговор. Евлоги Данков. Идеите на философията и психологията като две взаимосвързани науки за човека.
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ЛОВААИЗАЦИОННИ ИДЕИ И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ
Цветинка Цолова. Идейни традиции и проблеми на съвременната българска философия.
Десислава Славова. Националната идентичност в условията на глобализация.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
МЕТАФИЗИКАТА НА ИСИХАЗМА И БЪЛГАРСКАТА ИДЕЯ.
Васил Василев. Неоплатонизмът на Дионисий (Псевдо)
Ареопагит и Любомъдрието като съзерцателна философия на Търновския исихазъм.
Димчо Апостолов. Взаимоотношението между философията и религията с оглед онтологията на исихазма. Метафизични идеи за богослови.
Кирил Милчев. Иконология на буквите.
Недялко Ташев. Двойствеността между Държава и Църква в Православието.
Милен Маринов. Някои идейни аспекти на Адити в Риг-веда.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ЕВРИСТИЧНИ ИДЕИ НА СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ
Велислава Чавдарова. Към въпроса за концептуализирането на националната идентичност и националната идентификация в социалната психология.
Пресиян Бургов. Аспекти на когнитивния дисонанс и Аз-концепцията.
Илонка Иванова. Власт, политика и етнос по пътя към глобалното общество.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Марияня Пенчева, Деница Узунова. ФИЛОСОФСКИТЕ ИДЕИ В ИЗДАТЕЛСКА ТА ПОРЕДИЦА БИБЛИОТЕКА ДИОГЕН" НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Послеслов. Евлоги Данков. Евристичното отношение на философските идеи към основните принципи на психологичните науки.